بیست و سوم (23) شهریور مصادف با 14 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 23 شهریور برابر با 14 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 488 پیش از میلاد – ضرب سکه «داریک» در ایران چهاردهم سپتامبر سال 488 پیش از میلاد را روزی به دست داده […]

بیست و یکم (21) شهریور مصادف با 12 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟

 امروز 21 شهریور برابر با 12 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 492 پیش از میلاد – تصرف تراکیه برای ایران 12 سپتامبر سال 492 پیش از میلاد «مردونیا ــ مردونیه» ژنرال ایرانی که […]

هجدهم (18) شهریور مصادف با 9 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 18 شهریور برابر با 9 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 129 پیش از میلاد – روزی که فرهاد دوم وارثان اسکندر را از آسیا بیرون راند در آخرین ماه تابستان 129 پیش […]

شانزدهم (16) شهریور مصادف با 7 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 16 شهریور برابر با 7 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 1514 – افتادن زودگذر تبریز به دست سلطان سلیم عثمانی هفتم سپتامبر سال 1514 (16 شهریور) نظامیان عثمانی وارد تبریز شدند. این […]

پانزدهم (15) شهریور مصادف با 6 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 15 شهریور برابر با 6 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 1522 – بازگشت کشتی ماژلان بدون خود او به اسپانیا ششم سپتامبر 1522 از پنج کشتی و 265 ملوان که ماژلان (تلفظ […]

چهاردهم (14) شهریور مصادف با 5 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 14 شهریور برابر با 5 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. 1666 – حریق بزرک لندن که 13 هزار خانه را خاکستر کرد پنجم سپتامبر سال 1666 حریق سه روزه لندن که از یک نانوایی […]

بیست و دوم (22) شهریور مصادف با 13 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 22 شهریور برابر با 13 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 490 سال پیش – سالروز جنگ ماراتن 13 سپتامبر سالروز نبرد یک روزه ماراتن Marathon است که در سال 490 پیش از […]

دوازدهم (12) شهریور مصادف با 3 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟

 امروز 12 شهریور برابر با 3 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 301 – زادروز کوچکترین جمهوری قدیمی جهان کشور بسیار کوچک «سان مارینو»، قدیمی ترین جمهوری جهان، سوم سپتامبر سال 301 میلادی بوجود […]

یازدهم (11) شهریور مصادف با 2 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 11 شهریور برابر با 2 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 490 پیش از میلاد – یک آتنی 240 کیلومتر دوید تا اسپارتی ها را از لشکر کشی ایرانیان آگاه سازد یک میهندوست […]

دهم (10) شهریور مصادف با 1 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟

امروز 10 شهریور برابر با 1 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 70 – سالروز ویران شدن اورشلیم به دست رومیان یکم سپتامبر سال 70 میلادی نیروهای امپراتوری روم به فرماندهی تیتوس Titus پسر […]

بستن
مقایسه