بیست و سوم (23) شهریور مصادف با 14 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟
امروز 23 شهریور برابر با 14 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 488 پیش از میلاد – ضرب سکه «داریک» در ایران چهاردهم سپتامبر سال 488 پیش از ...
بیست و یکم (21) شهریور مصادف با 12 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟
 امروز 21 شهریور برابر با 12 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 492 پیش از میلاد – تصرف تراکیه برای ایران 12 سپتامبر سال 492 پیش از میلاد ...
هجدهم (18) شهریور مصادف با 9 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟
امروز 18 شهریور برابر با 9 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 129 پیش از میلاد – روزی که فرهاد دوم وارثان اسکندر را از آسیا بیرون راند در ...
شانزدهم (16) شهریور مصادف با 7 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟
امروز 16 شهریور برابر با 7 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 1514 – افتادن زودگذر تبریز به دست سلطان سلیم عثمانی هفتم سپتامبر سال 1514 ...
پانزدهم (15) شهریور مصادف با 6 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟
امروز 15 شهریور برابر با 6 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 1522 – بازگشت کشتی ماژلان بدون خود او به اسپانیا ششم سپتامبر 1522 از پنج ...
چهاردهم (14) شهریور مصادف با 5 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟
امروز 14 شهریور برابر با 5 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. 1666 – حریق بزرک لندن که 13 هزار خانه را خاکستر کرد پنجم سپتامبر سال 1666 حریق سه روزه ...
بیست و دوم (22) شهریور مصادف با 13 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟
امروز 22 شهریور برابر با 13 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 490 سال پیش – سالروز جنگ ماراتن 13 سپتامبر سالروز نبرد یک روزه ماراتن ...
دوازدهم (12) شهریور مصادف با 3 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟
 امروز 12 شهریور برابر با 3 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 301 – زادروز کوچکترین جمهوری قدیمی جهان کشور بسیار کوچک «سان مارینو»، قدیمی ...
یازدهم (11) شهریور مصادف با 2 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟
امروز 11 شهریور برابر با 2 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 490 پیش از میلاد – یک آتنی 240 کیلومتر دوید تا اسپارتی ها را از لشکر کشی ...
دهم (10) شهریور مصادف با 1 سپتامبر در تاریخ چه گذشت ؟
امروز 10 شهریور برابر با 1 سپتامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم. رویداد ها: 70 – سالروز ویران شدن اورشلیم به دست رومیان یکم سپتامبر سال 70 میلادی ...
بستن
مقایسه